gCAD3D 2.35
xa_ato.h
Go to the documentation of this file.
1 
2 
3 int ATO_getSpc_tmpSiz (int sizTab);
4 void ATO_getSpc_tmp1 (ObjAto *ato, int sizTab);
5 void ATO_getSpc_tmp__ (ObjAto *ato, int sizTab);
6 
11 #define ATO_getSpc_tmp__(ato1,siz)\
12  (ato1)->typ=(int*)MEM_alloc_tmp(ATO_getSpc_tmpSiz(siz));\
13  ATO_getSpc_tmp1(ato1,siz)
14 
15 
16 
18 void ATO_clear__ (ObjAto *ato1);
19 #define ATO_clear__(ato1) (ato1)->nr=0
20 
21 
22 // EOF
#define ATO_clear__(ato1)
Definition: xa_ato.h:19
atomicObjects
Definition: ut_geo.h:284
void ATO_getSpc_tmp1(ObjAto *ato, int sizTab)
Definition: xa_ato.c:226
int ATO_getSpc_tmpSiz(int sizTab)
Definition: xa_ato.c:213
#define ATO_getSpc_tmp__(ato1, siz)
Definition: xa_ato.h:11