gCAD3D 2.40
xa_ato.h
Go to the documentation of this file.
1 // ../xa/xa_ato.c
2 // prerequis: ../ut/ut_mem.h
3 
4 
5 void ATO_tmpSpc_get__ (ObjAto *ato, int sizTab);
6 int ATO_getSpc_siz (int sizTab);
7 void ATO_getSpc_tmp1 (ObjAto *ato, int sizTab);
8 void ATO_getSpc_tmp__ (ObjAto *ato, int sizTab);
9 void ATO_getSpc_tmp_s (ObjAto *ato, char ptx);
10 
11 
12 #define _OBJATO_NUL {0,0,0, NULL, NULL, NULL, NULL }
13 
14 
15 
21 // #ifdef _MSC_VER
22 // #define ATO_tmpSpc_get__(ato1,rNr)\
23 // printf("*** ERR MEM_alloc_tmp |%s| %d\n",__func__,rNr);
24 // #else
25 
26 #ifdef _MSC_VER
27 #define ATO_tmpSpc_get__(ato1,bNr)\
28  if((bNr) < SPC_MAX_STK) (ato1)->typ=(int*)_alloca(bNr + 64);\
29  ATO_tmpSpc_get1(ato1,bNr)
30 #else
31 #define ATO_tmpSpc_get__(ato1,bNr)\
32  if((bNr) < SPC_MAX_STK) (ato1)->typ=(int*)alloca(bNr);\
33  ATO_tmpSpc_get1(ato1,bNr)
34 #endif
35 
36 
44 #ifdef _MSC_VER
45 #define ATO_tmpSpc_get_s(ato1,ptx)\
46  (ato1)->siz = SRCU_tsMax (ptx);\
47  (ato1)->nr = ATO_getSpc_siz ((ato1)->siz);\
48  if((ato1)->nr < SPC_MAX_STK) (ato1)->typ=(int*)_alloca((ato1)->nr + 64);\
49  ATO_tmpSpc_get1(ato1,(ato1)->nr)
50 #else
51 #define ATO_tmpSpc_get_s(ato1,ptx)\
52  (ato1)->siz = SRCU_tsMax (ptx);\
53  (ato1)->nr = ATO_getSpc_siz ((ato1)->siz);\
54  if((ato1)->nr < SPC_MAX_STK) (ato1)->typ=(int*)alloca((ato1)->nr);\
55  ATO_tmpSpc_get1(ato1,(ato1)->nr)
56 #endif
57 
58 
59 #define ATO_tmpSpc_free(ato1)\
60  if((ato1)->spcTyp < 2) free ((ato1)->typ);
61 
62 
69 #define ATO_getSpc_tmp__(ato1,siz)\
70  (ato1)->typ=(int*)MEM_alloc_tmp(ATO_getSpc_siz(siz));\
71  ATO_getSpc_tmp1(ato1,siz)
72 
73 
75 #define ATO_getSpc_tmp_ck(ato1)\
76  (ato1)->typ
77 
78 
80 void ATO_clear__ (ObjAto *ato1);
81 #define ATO_clear__(ato1) (ato1)->nr=0
82 
83 
84 #define _ATO_NUL {0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, NULL}
85 
86 // EOF
void ATO_getSpc_tmp_s(ObjAto *ato, char ptx)
#define ATO_clear__(ato1)
Definition: xa_ato.h:81
atomicObjects Typ_ObjAto ATO_
Definition: ut_geo.h:290
int ATO_getSpc_siz(int sizTab)
Definition: xa_ato.c:325
void ATO_getSpc_tmp1(ObjAto *ato, int sizTab)
Definition: xa_ato.c:338
#define ATO_getSpc_tmp__(ato1, siz)
Definition: xa_ato.h:69
#define ATO_tmpSpc_get__(ato1, bNr)
Definition: xa_ato.h:31